Seuraa Etera

Future CEO 2017 -tutkimus: Millainen on pk-yrityksen toimitusjohtaja?

Uutinen   •   Maalis 06, 2017 16:07 EET

Millaiseen yrityskulttuuriin tulevaisuuden toimitusjohtaja panostaa? Mitkä ovat tulevaisuuden toimitusjohtajan tärkeimmät osaamiset? Miten hallitukset ja johtoryhmät arvioivat toimitusjohtajien työtä? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastasi Future CEO 2017 -tutkimus, joka tänä vuonna kartoitti alle 100 työntekijän yritysten toimitusjohtajuutta. Etera oli yksi hankkeen kumppaneista.

Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 787 toimitusjohtajaa ja hallituksen tai johtoryhmän jäsentä alle 100 työntekijän yrityksistä.

Työaika omistetaan asiakkaille, operatiiviselle ja hallinnolliselle työlle sekä henkilöstölle

Future CEO:n mukaan yli puolet 2–10 hengen yritysten toimitusjohtajista arvioi asiakastyön kuuluvan eniten työaikaa vieviin työtehtäviin. Suuremmissa yrityksissä työajan käytössä korostuivat asiakastyön ohella myös operatiiviset asiat ja myyntityö. Yrityskoon kasvaessa henkilöstön asioiden hoitaminen vie enemmän johtajan työajasta.

Yli 30 hengen yrityksissä ajankäytössä korostuvat myös strategia- ja johtoryhmätyöskentely. Yli 100 hengen yritysten (Future CEO 2016) toimitusjohtajien työajan käytössä korostuívat sen sijaan kehityshankkeet ja johtoryhmä.

Pk-yrityksen toimitusjohtaja työskentelee keskimäärin kuutena päivänä eli yli 48 tuntia viikossa, kun yli 100 hengen toimitusjohtajat työskentelevät keskimäärin 52,5 tuntia viikossa.  

Asiakastyöstä ja henkilöstöstä eniten inspiraatiota, stressiä aiheuttavat talous ja aikapaine

Onnistumiset niin asiakastyössä kuin henkilöstön kanssa sekä yrityksen tulokset, menestys ja kasvu antavat tutkimuksen mukaan eniten innostusta ja inspiraatiota toimitusjohtajan työhön. Fiilis myös paranee yrityskoon kasvaessa: kun fiiliksen keskiarvo asteikolla 1–10 oli alle 30 hengen yrityksissä 7,9, johtajien fiilis kasvoi 30–100 työntekijän yrityksissä jo 8,3:een.

Suurimmiksi stressin aiheuttajiksi toimitusjohtajien työpäivässä nousivat kirkkaasti yrityksen talousasiat ja aikapaine.

Strategiatyössä kehitettävää

Pk-yritysten toimitusjohtajat arvioivat omien johtamistaitojensa vahvuuksiksi muun muassa asiakaskeskeisyyden, ongelmien ratkaisukyvyn sekä hyvän ilmapiirin luomisen yritykseen. Kehitettävää heidän omasta mielestään on strategiatyössä ja strategian jalkautuksessa yrityksen kaikille tasoille sekä globalisaation ymmärryksessä ja vastuullisuustyössä.

Toimitusjohtajien oman näkemyksen mukaan he hallitsivat strategian, operatiivisen työn ja henkilöstöasiat tasavahvasti.

Kokonaisuutena toimitusjohtajat arvioivat johtamistaitojaan yrityksen hallituksen ja johtoryhmän näkemyksiä paremmiksi. Suurin ero nousi esiin strategisten taitojen ja ihmissuhdetaitojen arvioinneissa.

Hallituksen jäsenet arvostivat toimitusjohtajien osaamista ja työskentelyn toimivuutta johtoryhmän arviota paremmaksi. Toimitusjohtajan näkemyksellisyyden molemmat ryhmät arvioivat hyväksi. Hallituksen ja johtoryhmän jäsenet toivoivat toimitusjohtajien osaamisen painottuvan nykyistä enemmän strategiatyöhön nykyisen operatiivisen osaamisen sijaan. Heiltä toivotaan myös selkeää suunnan osoittamista sekä ihmisten saamista kulkemaan yhteiseen suuntaan.

Vahva tahtotila kasvuun

Alle 100 hengen yritysten toimitusjohtajat arvioivat yrityksensä näkymät positiivisiksi vuonna 2017. Kasvuun panostaa 63 % yrityksistä, kun kustannussäästöjä korostaa vain 4,9 %. Sekä kasvua että kustannussäästöjä liiketoiminnassa painottaa 26 % yrityksistä.

Suomen kilpailukyvyn kasvattamiseksi yritysten pitäisi toimitusjohtajien mielestä vahvistaa myynti- ja markkinointityötään ja panostaa oman yrityksen henkilökunnan hyvinvointiin, arvostukseen, osallistamiseen ja sitouttamiseen (40,4 %) sekä asiakkaiden ymmärrykseen ja vuorovaikutukseen (37,7%).

Hallitus korostaa asiakkaiden merkitystä ja johtoryhmä rohkeita kokeiluja kilpailukyvyn kasvattamiseksi. Johtoryhmä arvioi myös digitalisaation tukevan kasvuponnisteluja.

Vaikka suuri osa pk-yrityksistä haluaa kasvaa, on kasvun haasteena hitaus ja se, ettei pk-yrityksillä ole tahtotilasta huolimatta resursseja kasvaa. Valtaosa 2–100 hengen yrityksistä jää alle 30 hengen yrityksiksi. Viidessä vuodessa vain 2 % yrityksistä kasvaa yli 30 hengen yrityksiksi, 6–10 vuodessa 3 % ja yli 10 vuodessa 19 %.

Yrityskulttuurin toivotaan olevan kokeileva ja kommunikoiva – nykytilanteesta vielä matkaa

Toimitusjohtajista 30 % arvioi yrityskulttuurinsa olevan turvallinen ja luottamusta herättävä sekä laatukeskeinen. Kokeilevaksi ja kommunikoivaksi yrityskulttuurinsa arvioi 25 %, kun taas tuloskeskeiseksi ja hierakkiseksi vain 5 % toimitusjohtajista.

Näkemykset yrityskulttuurista poikkesivat toisistaan, sillä useimmat hallituksen jäsenet (26 %) arvioivat vallitsevaa yrityskulttuuria kokeilevaksi ja kommunikoivaksi ja johtoryhmän jäsenistä useimmat (23 %) tuloskeskeiseksi ja hierarkkiseksi.

Ero ihannetilaan on merkittävä. Lähes puolet tutkimukseen osallistuneista hallituksen ja johtoryhmän jäsenistä toivoi yrityskulttuurin olevan kokeilevaa ja kommunikoivaa, jolloin panostetaan uusiin tuotteisiin, palveluihin ja toimintamalleihin sekä inspiroivaan ilmapiiriin. Organisaatio on tällöin matala ja toimii yli yksikkörajojen. Johtamistyylin toivotaan olevan avoin, mutkaton ja keskusteleva.

Future CEO 2017 -tutkimuksen toteutti Viewpoint Finland ja sen tuotti Eläkevakuutusyhtiö Etera, Evli Pankki, Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Ratkaisutoimisto Seedi ja Suomen Toimitusjohtajakoulu.Tutkimus on jatkoa viime vuonna julkistetulle, suomalaisia suuryritysten toimitusjohtajia koko arvoketjussaan kartoittaneelle Future CEO 2016 -tutkimukselle.  

Lisätietoja Future CEO 2017 -tutkimuksesta:

Toimitusjohtaja Marko Parkkinen, Ratkaisutoimisto Seedi, puh. 044 580 2676, marko.parkkinen@seedi.com

Työhyvinvointipalveluiden päällikkö Tomi Hussi, Etera, p. 050 517 9209, tomi.hussi@etera.fi

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti